ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคกลาง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน
วันที่  14 - 20  กันยายน  2556
เขื่อน ความจุ ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม)
เสาร์ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ %
(ล้าน ลบ.ม) 14 15 16 17 18 19 20
ภูมิพล 13,462 5125 5172 5239 5306       39
สิริกิติ์ 9,510 5171 5200 5238 5279       56
ป่าสักชลสิทธิ์ 785 251 260 271 283       36
ทับเสลา 160 44 47 49 51       49
กระเสียว 240 114 115 116 118       31
ห้วยขุนแก้ว 43