6
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง กรมชลประทาน
HYDROLOGY IRRIGATION CENTER FOR CENTRAL REGION - RID

ข้อมูล กราฟระดับน้ำสูงสุดรายวัน

ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและสาขา
ลุ่มน้ำสะแกกรังและสาขา
สถานี C.2 แม่น้ำเจ้าพระยา จ.นครสวรรค์
1. C.2 แม่น้ำเจ้าพระยา ค่ายจิระประวัติ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
สถานี Ct.2A แม่น้ำสะแกกรัง จ.ชัยนาท
1. Ct.2A แม่น้ำสะแกกรัง บ้านหาดทนง อ.เมือง จ.ชัยนาท
สถานี C.3 แม่น้ำเจ้าพระยา จ.สิงห์
2. C.3 แม่น้ำเจ้าพระยา บ้านบางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
สถานี Ct.4 แม่น้ำแม่วงก์ จ.นครสวรรค์
2. Ct.4 แม่น้ำแม่วงก์ บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
สถานี C.7A แม่น้ำเจ้าพระยา จ.อ่างทอง
3. C.7A แม่น้ำเจ้าพระยา บ้านบางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง
สถานี CT.5A แม่น้ำแม่วงก์ จ.กำแพงเพชร
3. Ct.5A แม่น้ำแม่วงก์ บ้านปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
สถานี C.13 แม่น้ำเจ้าพระยา จ.ชัยนาท
4. C.13 แม่น้ำเจ้าพระยา ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
สถานี CT.7 คลองโพธิ์ จ.นครสวรรค์
4. Ct.7 คลองโพธิ์ บ้านใหม่คลองเจริญ อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
สถานี C.30 ห้วยขุนแก้ว จ.อุทัยธานี
5. C.35 แม่น้ำเจ้าพระยา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
สถานี Ct.9 ห้วยทับเสลา จ.อุทัยธานี
5. Ct.9 ห้วยทับเสลาตอนบน บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
สถานี C.35 แม่น้ำเจ้าพระยา จ.พระนครศรีอยุธยา
6. C.36 คลองบางหลวง บ้านบางหลวงโดด อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา    
สถานี C.36 คลองบางหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 7. C.37 คลองบางบาล บ้านบางบาล อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา    
สถานี C.37 คลองบางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
8. C.29A ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา    
 
ลุ่มน้ำปิง,ยม และน่านตอนล่าง
ลุ่มน้ำป่าสัก,ลพบุรีและสาขา
 
สถานี P.17 แม่น้ำปิง จ.นครสวรรค์
1. P.17 แม่น้ำปิง บ้านท่างิ้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
S.5 แม่น้ำป่าสัก จ.พระนครศรีอยุธยา
1. S.5 แม่น้ำป่าสัก รพ.ปัจมาธิราชอุทิศ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
สถานี N.67 แม่น้ำน่าน จ.นครสวรรค์ 2. N.67 แม่น้ำน่าน บ้านเกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
สถานี S.9 แม่น้ำป่าสัก จ.สระบุรี

2. S.9 แม่น้ำป่าสัก ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

   
สถานี S.26 แม่น้ำป่าสัก จ.พระนครศรีอยุธยา
3. S.26 แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
   
สถานี S.28 แม่น้ำป่าสัก จ.สระบุรี
4. S.28 แม่น้ำป่าสัก ท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี