การเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ  แม่น้ำเจ้าพระยา
การเฝ้าระวัง  อ.เมือง จ.สิงห์บุรี  (สถานี  C.13 – C.3)
                   
  การเตือนภัยน้ำท่วมเมืองสิงห์บุรี  จากข้อมูลทางอุทกวิทยาฯสามารถเตือนได้    
ประมาณ  10 - 12   ชั่วโมง  โดยมีระยะทางประมาณ  50  กิโลเมตร      
1 ระดับน้ำ  เราสามารถคาดการณ์ได้จากสถานี  C.13  ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา    
อ.สรรพยา  จ.ชัยนาท  ซึ่งมีความสัมพันธ์กับสถานีวัดระดับน้ำ C.3  อ.เมือง  จ.สิงห์บุรี โดย  
หากการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่ระดับ  10.70  ม.(ร.ท.ก.)  จะให้ระดับน้ำ สถานี  
วัดระดับน้ำ  C.3     อ.เมือง  จ.สิงห์บุรี    มีระดับน้ำสูงถึง  7.96  ม.(ร.ท.ก.)   ซึ่งถือว่าอยู่ใน  
 ระดับวิกฤติใช้ระยะเวลาประมาณ 10 ชั่วโมง          
  2.  ระดับน้ำที่สถานี  C.13  ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา  อ.สรรพยา  จ.ชัยนาท  ระดับน้ำ     
สูง   10.68  ม.(ร.ท.ก.) จะทำให้ระดับน้ำ  ที่สถานีวัดระดับน้ำ  C.3  อ.เมือง จ.สิงห์บุรีมี  
 ระดับน้ำสูง 7.09  ม.(ร.ท.ก.)   ซึ่งระดับน้ำ จะเต็มตลิ่งฝั่งซ้ายของ อ.เมือง  จ.สิงห์บุรี    
พอดี(ตลิ่งเดิม)  หรือน้ำเริ่มล้นตลิ่ง  โดยใช้เวลาประมาณ  11  ชั่วโมง      
                   
การเฝ้าระวัง  อ.เมือง จ.อ่างทอง  (สถานี  C.3 – C.7A)        
                   
  การเตือนภัยน้ำท่วมเมืองสิงห์บุรี  จากข้อมูลทางอุทกวิทยาฯ  สามารถเตือน  
ล่วงหน้าได้ประมาณ   7 - 9   ชั่วโมง  โดยระยะทาง  44  กิโลเมตร      
1 ระดับน้ำ  เราสามารถคาดการณ์ได้จากสถานีวัดระดับน้ำ  C.3  อ.เมือง  จ.สิงห์บุรี  
ซึ่งมีความสัมพันธ์กับสถานีวัดระดับน้ำ C.7A  อ.เมือง  จ.อ่างทอง  โดยระดับน้ำที่ สถานี C.3
อ.เมือง  จ.สิงห์บุรี   มีระดับน้ำตั้งแต่ระดับ  13.30  ม.(ร.ท.ก.)  จะให้ระดับน้ำ สถานีวัดระดับน้ำ
C.7A     อ.เมือง  จ.อ่างทอง    มีระดับน้ำสูงถึง  9.32  ม.(ร.ท.ก.) ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับวิกฤติ      
ใช้ระยะเวลาประมาณ  7  ชั่วโมง            
  2.  ระดับน้ำที่สถานี   C.3    อ.เมือง  จ.สิงห์บุรี  มีระดับน้ำ สูง   11.25  ม.(ร.ท.ก.)   
จะทำให้ระดับน้ำ  ที่สถานีวัดระดับน้ำ  C.7A  อ.เมือง  จ.อ่าทอง  มีระดับน้ำสูง  7.56  ม.(ร.ท.ก.)
ซึ่งระดับน้ำ จะเต็มตลิ่งของ อ.เมือง  จ.อ่างทอง  พอดี  โดยใช้เวลาประมาณ  8  ชั่วโมง